Priser og vilkår

Ved starten av oppdraget mottar klienten normalt en oppdragsbekreftelse hvor priser og betingelser for oppdraget fremgår.

Våre salærer beregnes i de fleste tilfeller ut i fra hvor mye tid vi bruker, sakens kompleksitet og eventuelle problemer i forbindelse med saksbehandlingen m v. Ut i fra bl a disse momenter, ligger våre ordinære timesatser mellom kr 1 700 og kr 2.200, med tillegg av 25 % mva til privatpersoner, og kr 1.950 - 2.400 til selskapet eks mva.

I tillegg kan det påløpe gebyrer til det offentlige, som f eks rettsgebyr og tinglysingsgebyr.

I enkelte tilfeller kan det også avtales en fast pris for oppdraget.

I visse typer saker vil man kunne få erstattet deler av salæromkostningene gjennom rettshjelpsdekning.

På en rekke områder vil man kunne få innvilget fri rettshjelp. Se nærmere om vilkårene for dette nedenfor.

I enkelte tilfeller vil vi be klienten om å innbetale et forskudd før oppdraget påbegynnes. Det vil i såfall bli stående på klientkonto, og avregnes fortløpende mot utført arbeid.

Ved mindre oppdrag avregnes salæret når oppdraget avsluttes. I saker som pågår over lengre tid, vil vi normalt foreta løpende avregninger.

FRI RETTSHJELP

Retten til fri rettshjelp er som hovedregel behovsprøvet, og avhenger av inntekt og formue, og sakstype. For tiden er inntektsgrensen kr 350 000 for enslig og kr 540 000 for ektefeller eller personer med felles økonomi.  Formuesgrensen kr 150 000. Den økonomiske situasjonen må dokumenteres med likningsutskrift eller lønnsslipper. Følgende saker er såkalte "prioriterte saker":

  • Foreldreansvar, fast bosted og samvær etter barneloven
  • Skifte etter separasjon/skilsmisse
  • Oppsigelse av husleieforhold
  • Oppsigelse i arbeidsforhold
  • Personskade / tap av forsørger, voldsoffererstatning
  • Trygde- og pensjonssaker

Det skjer ingen behovsprøving i saker om tvang etter barneverntjenesteloven, psykisk helsevernloven og saker etter enkelte andre lover.

I tillegg til de saker som er nevnt ovenfor kan du søke om å få dekket advokatutgifter til saker som har svært stor velferdsmessig og personlig betydning for deg.

PRIVATE FORSIKRINGER

Forsikringsavtaler innenfor bolig, innbo, bil eller i arbeidsforhold kan også omfatte rettshjelpsdekning på mange ulike områder hvor det oppstår tvist. I såfall er det slik at du må betale en egenandel, og forsikringsselskapet dekker det øvrige av advokatens honorar.